KVKK İşlenme Politikası
  • Register
>

  SÜRTAŞ MADENİ VE PLASTİK EŞYA İMALAT İHRACAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Hedef Kitle:  1 Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler 

Hazırlayan:  1 Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi 

Versiyon: 1.0 

Onaylayan:  1 Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. tarafından onaylanmıştır.


 

 

İÇİNDEKİLER

 1.    GİRİŞ  PAGEREF _Toc30017616 \h 3

1.1. Amaç  PAGEREF _Toc30017617 \h 3

1.2. Kapsam   PAGEREF _Toc30017618 \h 3

1.3  . Dayanak  PAGEREF _Toc30017619 \h 3

1.4 . Tanımlar  PAGEREF _Toc30017620 \h 3

2.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI  PAGEREF _Toc30017621 \h 5

2.1.Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması PAGEREF _Toc30017622 \h 5

2.2.Özel Nitelikli Kişisel VerilerinKorunması PAGEREF _Toc30017623 \h 5

2.3. Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi PAGEREF _Toc30017624 \h 5

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  PAGEREF _Toc30017625 \h 5

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi PAGEREF _Toc30017626 \h 5

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları PAGEREF _Toc30017627 \h 6

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi PAGEREF _Toc30017628 \h 7

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması PAGEREF _Toc30017629 \h 7

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması PAGEREF _Toc30017630 \h 7

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTERPARAMETRELERİ  PAGEREF _Toc30017631 \h 8

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER   PAGEREF _Toc30017632 \h 9

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI  PAGEREF _Toc30017633 \h 9

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINKULLANILMASI  PAGEREF _Toc30017634 \h 9

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları PAGEREF _Toc30017635 \h 9

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması PAGEREF _Toc30017636 \h 9

7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi PAGEREF _Toc30017637 \h 10

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi PAGEREF _Toc30017638 \h 10

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı PAGEREF _Toc30017639 \h 10

8.YÜRÜTME   PAGEREF _Toc30017640 \h 10

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI  PAGEREF _Toc30017643 \h 11

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler  PAGEREF _Toc30017645 \h 12

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşlemeAmaçlar  PAGEREF _Toc30017646 \h 14

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve AktarılmaAmaçları PAGEREF _Toc30017647 \h 15

 

 

  SÜRTAŞ MADENİ VE PLASTİK EŞYA İMALAT İHRACAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1. GİRİŞ

 1 Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. (“Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya”) olarak,   Faaliyet Konusu Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalatı üzerine yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya KişiselVerilerinKorunması veİşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca(“Kanun”)belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel verisahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. 

1.1 Amaç

Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya organizasyon ve süreçlerine  uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2 Kapsam

Politika,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

1.3 Dayanak

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 635 sayılı KHK, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu ve Mevzuatı, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  Kuruluş Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuatu ygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4 . Tanımlar

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya dabirim hariç olmak üzereveri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığıyetki vetalimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel veri sahibi

Kişisel verileri   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendikaüyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik imha

Kanun’da yer alan kişiselverilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri sahibi / İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Temsilcisi

Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişi.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

2.   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

2.1.  Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından  yayımlanmış  olan  rehberlere  uygun  olarak  gerekli  kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

2.2.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet,dernek, vakıfya dasendika üyeliği,sağlık, cinselhayat, cezamahkûmiyeti,  güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler  özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

2.3.       Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerinmuhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere  gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

                                                     i.          Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

     Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerintemel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

                                                   ii.          Kişisel Verilerin Güncel ve Doğruve OlmasınıSağlama

     İşlenen kişisel veriler,  güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır.

                                                 iii.          Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

     Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir .

                                                 iv.          İşlendikleri Amaçla Bağlantılı,Sınırlı ve Ölçülü Olma

     Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.

                                                   v.          Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en azsüre kadar muhafaza edilmektedir.Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

 3.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri,sahibinin açıkrıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.
 

                         i.          Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

     Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

                                                ii.          Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.
 

a.     Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
    Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

b.    Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
   Fiili  imkânsızlık nedeniyle, rızasını  açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatıveya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

c.    Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
  Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

d.    Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

e.    Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
   Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

f.     Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
  Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

g.   Meşru Menfaatiçin Zorunlu Veri İşleme
  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:

                          i.          Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.

                                                   ii.          Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel  verilerinin  korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı  yürütülmektedir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup  şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

i.      Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

a.    Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

c.      Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d.    Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,

e.      Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

f.     Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,

g.    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “YeterliKorumaya SahipYabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangibirine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “YeterliKorumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler  aktarılabilir.

ii. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

a.   Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

b.    Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açıkrıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde,yeterlikorumanınbulunmamasıhalinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya muhasebe-finans, insan kaynakları, satın alma, satış, kalite kontrol, bilgi işlem, fiyatlandırma, üretim-planlama, mühendislik, grafik, iş sağlığı ve güvenliği, idari işler ve dış ticaret iş süreçlerinde çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı,stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi ve ziyaretçiden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detayları   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde ki alanında bildirilmektedir.

Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre,Kanun’un10.maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartların dan en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4.madde sinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere,Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, yönetim kurulu üyeleri ve müşteriler ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelerle kişisel bilgi aktarımı söz konusu değildir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenmeamacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

i.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii.  
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. 
Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v.  
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi. 
Kanun ve ilgili diğerkanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii.
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’ya iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’ya başvurabilir.

7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel veri sahibi tarafından yapılanbaşvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’ya iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30(otuz)güniçinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır.Ancak,işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

i.      Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

ii.    Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

iii.  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

iv.  Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

v.    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

vi.  Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

vii.    Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

viii.  Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

ix.  Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

x.    Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

xi.  Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

7.5.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde;   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

7.6.Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8.YÜRÜTME

Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüklüye konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-5) ile sağlanmaktadır.

İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni(Ek-6),Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-7),  Çalışan Aydınlatma ve Gizlilik Muvafakatnamesi” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni(Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11), “Taşıyan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-12)  ile gerçekleştirilmektedir.

Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın internet sitesinde (http://www.surtas.com.tr) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

 

 

EKLER

Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri

Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu

Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Ek 6- Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 7- Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi

Ek 8- Tedarikçi Aydınlatma ve Açık Rıza Beyanı

Ek 9- Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 10- Çalışan Gizlilik Muvafakatnamesi

Ek 11- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 12- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Ek 13- Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

Ek 14- Taşıyan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

 

 

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

 

 

Veri Kategorileri

Kişisel Veri

 

Kimlik

Ad, Soyad

 

Anne- Baba Adı

 

Doğum Tarihi

 

Doğum Yeri

 

Medeni Hali

 

Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No

 

TC Kimlik No

 

Pasaport Numarası

 

Geçici TC Kimlik Numarası

 

Cinsiyet  Bilgisi

 

TC Kimlik Kartı

 

Sürücü Belgesi

 

İletişim

Adres

 

E Posta Adresi

 

İletişim Adresi

 

Telefon No

 

Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b

 

Özlük

Bordro Bilgileri

 

Disiplin Soruşturması

 

İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları

 

Mal Bildirim Bilgileri

 

Özgeçmiş Bilgileri

 

Performans Değerlendirme Raporları

 

Hukuki İşlem

(Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi)

 

Müşteri İşlem

Fatura

 

Senet

 

Çek Bilgileri

 

Sipariş Bilgisi

 

Talep Bilgisi

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

 

Kamera Kayıtları

 

İşlem Güvenliği

IP Adres Bilgileri

 
 

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

 

Şifre ve Parola Bilgileri

 

Risk Yönetimi

(Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)

 

Finans

Finansal Performans Bilgileri

 

Kredi ve Risk Bilgileri

 

Banka Hesap Numarası

 

IBAN Numarası

 

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri

 

Gidilen Kurslar

 

Meslek İçi Eğitim Bilgileri

 

Sertifikalar

 

Transkript Bilgileri

 

Pazarlama

Alışveriş Geçmişi Bilgileri

 

Anket

 

Çerez Kayıtları

 

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, Fotoğraf.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

 

 

Kılık Ve Kıyafet

Kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler

 

Sağlık Bilgileri

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

 

Kan Grubu Bilgisi

 

Kişisel Sağlık Bilgileri

 

Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri

 

Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları

 

Test Sonuçları

 

Muayene Verileri

 

Reçete Bilgileri

 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

 

Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler

 

Diğer Bilgiler

 

 

Aile Bilgileri

Çocuk Sayısı

 

Aile Cüzdanı

 

Eş Çalışma Bilgileri

 

Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri

 

Çalışma Verileri

Departmanı

 

Çalışma Şekli

 

Mesleği

 

Meslek Kartı Bilgileri

 

Çalışılan Son Şirketler

 

Referans Bilgileri

 

İmza

Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler

 

Web Sitesi Kullanım Verileri

Başvuru Formu Doldurulma Tarihi

 

Üye Olduğu Tarih ve Üyelik Bilgileri

 

Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları

 

Son Login Tarihi

 

IP Adresi

 

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Anket Verileri

 

Firmaya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 

Olay Yönetimi Bilgisi

Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

 

Sigorta Bilgileri

Özel Sigorta Verileri

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri

 

Araç Bilgileri

Araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri

 

Uyum Bilgileri

Uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

 

Denetim ve Teftiş Bilgileri

İç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler

 

Yabancılarda Oturma İzni Bilgileri

Yabancılarda Oturma İznine Ait Bilgiler

 

 

 

 

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

 

Faaliyet

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Diğer

 

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

 

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya Kanun’un 8. ve 9.maddelerineuygunolarakgerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, yönetim kurulu üyeleri ve müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler

Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

Hissedarlar

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya ile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’dan   bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren  kurum veya  kuruluşları

Yürüttükleri faaliyet alanlarına  giren konular ile ilgili sınırlı

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın sermaye payına sahip olduğu iştirakleri

İştirak ilişkisi kapsamında ve iştirak faaliyeti amacıyla sınırlı

Özel Sigorta Şirketleri

Özel sağlık, emeklilik, BES uygulamaları

Özel sigorta kayıt ve bildirimleriyle kapsamıyla sınırlı 

Yönetim Kurulu Üyeleri

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya Yönetim Kurulu Üyeleri

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı

Hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı

Tedarikçiler

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’ya veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

Müşteriler

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın müşterileri

Sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi amacıyla sınırlı

 

Kayan Yazılar - Asla Silme - Sitenin yapisi bozulur

Kayıt Ol

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.